ลักษณะของเป้าหมายที่กำหนดร่วมกันของการบริหารแบบ MBO