วางแผนงานที่รับมอบหมาย สั่งงาน ติดตาม ความคุม และแก้ไข