หลักการวางแผนการดำเนินงานที่จะทำให้เป้าหมายที่ต้องการบรรลุผลสำเร็จ