หลักการและข้อเสนอแนะเบื้องต้นของไคเซ็นในการปรับปรุงงาน