หลักสูตร การวางแผนและลำดับความสำคัญของงาน (Planning & Priority Setting)