หัวหน้างานกับแนวคิดการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่