เทคนิคเสริมสร้างการทำกิจกรรมกลุ่ม SGA: หลักการทำงานเป็นทีม