หลักสูตรการฝึกอบรม

1.การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 5Q(IQ EQ AQ OQ UQ) (Working Efficiency with 5 Q)

2.การสร้างทีมให้มีประสิทธิภาพ (TEAM BUILDING)

3.การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์  เพิ่มพลัง งานสำเร็จ

4.การบริการอย่างมืออาชีพ (Service Mind)

5.รู้จักตัวเองเพื่อเข้าใจผู้อื่น  (Get me Give you)

6.การทำงานด้วยสุนทรียะสมาธิ

7.การเป็นผู้นำและนักบริหารมืออาชีพด้วย 5Q

8.การสร้างจิตสำนึกในการรักองค์กร

9.การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

10.การพัฒนาบุคลากรด้วยหลักสูตรบูรณาการแบบองค์รวม ( Human Holistic Development )

11.การรับมือกับวันแย่ๆอย่างมืออาชีพ (Handling a bad situation professionally)

12.การบริหารเวลาอย่างสร้างสรรค์เพื่อผลงานที่เป็นเลิศ (Time Management & Creativity for effective work techniques)

13.คิดบวกอย่างสร้างสรรค์ (Positive Thinking)

14.การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

15.เทคนิคการบริหารลูกน้อง เพื่อผลงานที่เป็นเลิศ

16.พัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์

17.Happy workplace องค์กรแห่งความสุข (สุนทรียะแห่งองค์กร)

18.การเพิ่มผลผลิตในตนเอง ด้วย 5Q (Personal Productivity with 5Q)

19.เทคนิคการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making)

20.การคิดเชิงวิเคราะห์และความคิดเชิงสังเคราะห์ (Analysis & Synthesis Thinking)

21.การวิเคราะห์หาต้นตอของปัญหา (RCA : Root Cause Analysis)

22.การตลาดสำหรับศตวรรษที่ 21 (Marketing for the 21st Century)

23. 7Q เพื่อความสำเร็จในการทำงาน (7Q for Success)

24.เทคนิคการเจรจาต่อรองขั้นเทพ  (Excellent Negotiation)

25.ภาวะผู้นำ ด้วย 5Q  (Leadership with 5Q)

26.จริยธรรมสำหรับผู้นำ (Ethical for Leadership)

27.ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงและการสร้างนวัตกรร

28.การสร้างจิตสำนึกคุณภาพการทำงาน

29.การบริหารความเสียง (Risk Management)

30.การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาด้วย 8D (Analytical & Problem Solving by 8D)

31.การบริหารจัดการตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0 (Management in Thailand 4.0)

32.ออกแบบหลักสูตรต่างๆ ได้ตามที่หน่วยงานและองค์กรต้องการ (Organization Development)

33.กลยุทธ์การบริหารคนยุค 4.0 (Management Strategy 4.0 )

34.การพัฒนาทักษะการโค้ชสำหรับหัวหน้างาน ( Coaching for Leadership )

35. DISC สำหรับหัวหน้างาน (DISC for Leadership)

36.การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน (The Power of Motivation)

37.หลักสูตร: การสร้างทัศนะคติและยกระดับประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน (Attitude Advance)

38.หลักสูตร: สุนทรียะสนทนา การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จในงานและชีวิต  ( Dialogue to Success )

39.หลักสูตร ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม (Innovation Creative Thinking)

40.หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน ( Job Method)

41.หลักสูตร  การเพิ่มผลผลิตในตนเอง ด้วย 5Q (Personal Productivity with 5Q)

42.หลักสูตร หัวหน้างานกับงานบริหารคน (HR for Non HR)

43.หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train the Trainer)

44.หลักสูตร ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงานและเพิ่มผลผลิตสู่ความสำเร็จขององค์กร (Kaizen for Success)

45.หลักสูตร การวางแผนและลำดับความสำคัญของงาน (Planning & Priority Setting)

46.หลักสูตรอบรม การดำเนินกิจกรรม SGA อย่างมีประสิทธิภาพ (Effectiveness Small Group Activity)

47.หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพด้านการคิดวิเคราะห์และหลักการคิดเชิงระบบ (Analysis & Systematic Thinking)

48.หลักสูตร การป้องกันความผิดพลาดโดยมิได้ตั้งใจ (Poka Yoke)

49.หลักสูตร EQ กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (Emotional Quotient for Success)

50.หลักสูตร เทคนิคการเขียน Mind Map เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (High Performance Working by Mind Map Technique)

51.หลักสูตร : การประยุกต์ใช้ Daily Management กับการทำงาน

52.หลักสูตร การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน (Excellent Attitude for Work)

53.หลักสูตร การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน (Inspiration for Success)

54.หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและรับสารในองค์กร (Communication Skills)

55.หลักสูตร การสร้างความสามัคคี คิดบวก และความรักต่อองค์กร

56.หลักสูตรเทคนิคการสอนงาน มอบหมายและติดตามงาน

57.หลักสูตร การบริหารจัดการโดยมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย (Management by Objective – MBO)

58.หลักสูตร การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creativity Thinking)

59.หลักสูตร 9 ทักษะสู่การทำงานแบบมืออาชีพ (9 Soft Skills for Smart Work)

60.หลักสูตร ความคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative Thinking)

61.หลักสูตร การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management)

62.หลักสูตร การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking)

63.หลักสูตร การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

64.หลักสูตร การวิเคราะห์หาต้นตอของปัญหา (RCA : Root Cause Analysis)

65.หลักสูตร ทักษะที่จำเป็นของหัวหน้างาน (Supervisory Skills)

66.หลักสูตร การปกครองบังคับบัญชา การสั่งงาน การควบคุมงานและการมอบหมายงาน สำหรับหัวหน้างาน (Supervise,Control,Command and Assignment for Supervisor)

67.หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation)

68.หลักสูตร ทักษะการควบคุม 4D โดยหัวหน้างาน (4D Supervisory Skill )

69.หลักสูตร เทคนิคการสอนงาน (Coaching Techniques)

70.หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์งาน (Interviewing Technique)

71.หลักสูตร การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพงานเชิงรุก สู่ความสำเร็จ (Proactive Working to Success )

72.หลักสูตร Storytelling เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในการทำงาน ( Storytelling for Success )

73.หลักสูตร ทักษะการ CFR ( Conversation Feedback Recognition ) สำหรับหัวหน้างาน

74.หลักสูตร เครื่องมือบริหารเป้าหมายแบบ OKRs (Objective & Key Results)

75.หลักสูตร กลยุทธ์การลดของเสียให้เป็นศูนย์ (Zero Defect)